وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست پیمانکاران

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 آذربایجان غربیمیاندوآبخدماتی مسافرتی مهرورزان ایمن سفر آذران 23581398/04/241400/04/24
2 آذربایجان غربیمیاندوآبفن آوران جغاتو 29831397/11/181399/11/19
3 آذربایجان غربیمیاندوآبشهر آذین بنا 16571398/02/041400/02/04
4 آذربایجان غربیمیاندوآبالکتروموج گستر پارلار 34181397/11/181399/11/19
5 آذربایجان غربیمیاندوآبکارورزان سبلان آذربایجان 9531397/10/091399/10/10
6 آذربایجان غربیمیاندوآبراه و ساختمانی امین سازه آجرلو 26401398/04/241400/04/24
7 آذربایجان غربیمیاندوآباراز یول زرینه 26851398/02/041400/02/04
8 آذربایجان غربیمیاندوآبعرفان بتن سازه 33721397/12/261399/12/27
9 آذربایجان غربیمیاندوآبراه وساختمانی پوران بنای لیلان 16201398/05/091400/05/09
10 آذربایجان غربیمیاندوآباوبا آفرین 5371398/04/261400/04/26
12345678910...