وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست گواهینامه های منقضی شده

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 آذربایجان شرقیمراغهآوادان یول ساز 33191396/01/191398/01/19
2 آذربایجان شرقیمراغه مرتضی 1394/11/121396/11/12
3 آذربایجان شرقیمراغهوطن سازه سهند 34831395/07/141397/07/13
4 آذربایجان شرقیمراغه مسعود 1394/12/091396/12/09
5 آذربایجان شرقیمراغههرم صوفی سهند 34221395/11/241397/11/23
6 اردبیلاردبیل اکبر 1395/12/071397/12/06
7 اردبیلاردبیلشرکت شبکه پردازان نیروی آرتا 98011395/06/161397/06/15
8 اردبیلاردبیلگسترش انرژی مهوین آراد 129631396/04/311398/04/31
9 اردبیلاردبیلاتحاد عمران راه ابنیه آرتا  1395/02/301397/02/29
10 اردبیلاردبیلپویا صنعت اردبیل 45041398/03/261398/04/31
12345678910...