وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست پیمانکاران دارای معرفینامه

استان
شهرستان
نام شرکت
شماره ثبت شرکت
نوع فعالیت
                         
ردیفشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتدستگاه متقاضیتاریخ درخواستتاریخ صدورشماره معرفینامه
1  علی آب و فاضلاب1396/11/03  
2  علی شرکت برق1396/11/03  
3  علی شرکت ملی نفت ایران1396/11/03  
4  علی شرکت شهرک های صنعتی تهران1396/11/03  
5  علی شرکت ملی گاز ایران1396/11/03  
6  ابراهیم شرکت گاز استان1396/03/10  
7  امین شرکت توزیع نیروی برق اهواز1396/06/111396/06/11243/م/96
8  رضا جهاد کشاورزی خراسان شمالی1396/11/01  
9  حجت شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی1396/04/26  
10  جواد نوسازی مدارس استان خراسان شمالی1397/03/10  
12345678910...