وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

علی ربیعی وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی، طی حکمی علی مظفری را به سمت مدیرکل بازرسی کار منصوب کرد

در بخش هایی از این حکم آماده است؛ نیل به ایمنی شغلی مطلوب، با توجه به گستره و تکثر حوادث ناشی از کار در جامعه امروز ما، ضمن تغییر در نگرش ها، مستلزم دگرگونی های اساسی در خط مشی ها، سیاست ها و برنامه هاست و بدون تردید فهم ما، برنامه و سیاست های ما از نظام سه جانبه گرایی در شرایط جاری، فهمی یک بعدی و سیاستی ناقص و برنامه ای فاقد دورنمای روشن می باشد. بنابراین تقلیل سه جانبه گرایی به یکی از اضلاع آن خطای فاحشی است که تاکنون اتفاق افتاده و معتقدم در موضوع بازرسی کار بیش از پیش نیازمند عزم جدی نسبت به بهره گیری از ظرفیت های اصل سه جانبه گرایی می باشیم.

اینجانب نظر به حضور موثر شما در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت متبوع و تعامل سازنده با بنگاه های تولیدی، مراکز فکری و دانشگاهی کشور حسب پیشنهاد معاون روابط کار و به موجب این حکم جنابعالی را به سمت "مدیر کل بازرسی کار" منصوب می نمایم، انتظار دارم با اولویت موارد مطروح در این حکم اقدامات بایسته ای بعمل آورید.

شایان ذکر است مظفری پیش از این مسئولیت ریاست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی را عهده دار بوده است.


در بخش هایی از این حکم آماده است؛ نیل به ایمنی شغلی مطلوب، با توجه به گستره و تکثر حوادث ناشی از کار در جامعه امروز ما، ضمن تغییر در نگرش ها، مستلزم دگرگونی های اساسی در خط مشی ها، سیاست ها و برنامه هاست و بدون تردید فهم ما، برنامه و سیاست های ما از نظام سه جانبه گرایی در شرایط جاری، فهمی یک بعدی و سیاستی ناقص و برنامه ای فاقد دورنمای روشن می باشد. بنابراین تقلیل سه جانبه گرایی به یکی از اضلاع آن خطای فاحشی است که تاکنون اتفاق افتاده و معتقدم در موضوع بازرسی کار بیش از پیش نیازمند عزم جدی نسبت به بهره گیری از ظرفیت های اصل سه جانبه گرایی می باشیم.

اینجانب نظر به حضور موثر شما در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت متبوع و تعامل سازنده با بنگاه های تولیدی، مراکز فکری و دانشگاهی کشور حسب پیشنهاد معاون روابط کار و به موجب این حکم جنابعالی را به سمت "مدیر کل بازرسی کار" منصوب می نمایم، انتظار دارم با اولویت موارد مطروح در این حکم اقدامات بایسته ای بعمل آورید.

شایان ذکر است مظفری پیش از این مسئولیت ریاست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی را عهده دار بوده است.


تاریخ ثبت : 1396/05/04
تعداد بازدید : 1345