وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

تصویب و ارسال آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی، جهت درج در روزنامه رسمی کشور با توشیح سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با توشیح و تصویب دکتر محسنی بندپی، آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی با هدف تدوین الزامات ایمنی در بکارگیری ابزارهای دستی جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال شد.


دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی از ارسال آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی به روزنامه رسمی کشور خبر داد.

با توشیح و تصویب دکتر محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی که با هدف تدوین الزامات ایمنی در بکارگیری ابزارهای دستی در شورای عالی حفاظت فنی تهیه و تدوین شده است؛ جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال شد.

آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی با هدف تدوین الزامات ایمنی در بکارگیری ابزارهای دستی و دستی قدرتی و به منظور پیشگیری و کاهش حوادث ناشی از کار تهیه گردیده است که به استناد مواد 85 و 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مشمول قانون مذکور لازم الاجرا است.

۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۳۷
اداره کل بازرسی کار |
 
 

تاریخ ثبت : 1397/07/16
تعداد بازدید : 1120