وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

دبیر شورای عالی حفاظت فنی از ارسال دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری برای درج در روزنامه رسمی کشور خبر داد.

با توشیح و تصویب دکتر محسنی بندپی، دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال شد


علی مظفری، دبیر شورای عالی حفاظت فنی و مدیر کل بازرسی کار با اعلام خبر ارسال دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری برای درج در روزنامه رسمی کشور گفت: با توشیح و تصویب دکتر محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری که با هدف تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران در شورای عالی حفاظت فنی تدوین گردیده، برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال شده است. وی افزود این دستورالعمل در اجرای تبصره ماده 2 آیین­ نامه ایمنی امور پیمانکاری شورای عالی حفاظت فنی تهیه و به استناد مواد 85 و 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مشمول قانون مذکور لازم الاجرا است.

وی همچنین اظهار داشت؛  این دستورالعمل در طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور شرکای اجتماعی و صاحب نظران این حوزه و با کمک اساتید دانشگاه و حسب بازخوردهای اجرای نسخه پیشین آن در کشور مورد بازنگری وتدوین قرار گرفته است که پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور جایگزین دستورالعمل اجرایی آیین­ نامه ایمنی امور پیمانکاری مورخ 11/17/ 1390 شورای عالی حفاظت فنی خواهد شد.


تاریخ ثبت : 1397/08/02
تعداد بازدید : 1679