وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

برگزاری چهار کارگاه در همایش بررسی و تحلیل اجرای قانون مشاعل سخت و زیان اور

در حاشیه همایش بررسی و تحلیل اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور؛ چهار کارگاه آموزشی مشاغل سخت و زیان آور برگزار شد


کارگاه آموزشی اول (صنعتی ) با ریاست لطفی نژاد و  پایور مشاور معاون درآمد و فنی سازمان تامین اجتماعی برگزار گردید.

ریاست کارگاه دوم (دریایی) را اصابتی مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی برعهده داشت.

کارگاه سوم و چهارم،به آموزش موضوعات عمومی پرداخت که صادق نیت رئیس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و دکتر مظفری رئیس مرکز تخقیقات و تعلیمات حفاظت و فنی و بهداشت کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ریاست کارگاه سوم و مصریان و جنانی ریاست کارگاه چهارم را برعهده داشتند.


تاریخ ثبت : 1395/10/04
تعداد بازدید : 1014